ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง การแสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ของเทศบาลตำบลปาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดคลิ๊ก